Wykładowcy

Zajmowane stanowisko służbowe, Katedra:
profesor nadzwyczajny, Katedra Najnowszej Historii Polski,

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:
seminarium magisterskie, historia Polski XX wieku, dzieje integracji europejskiej, historia obszaru języka rosyjskiego, źródłoznawstwo XX wieku, nauki pomocnicze historii XIX i XX wieku.

Zainteresowania badawcze:
historia stosunków międzynarodowych w pierwszej połowie XX wieku, dzieje dyplomacji polskiej, radzieckiej i francuskiej, historia Polski w okresie międzywojennym, historia Związku Radzieckiego, biografistyka, mniejszości

Wykładowca Historii starożytnej na Uniwersytecie Pedagogicznym. W jego zainteresowaniach badawczych najważniejsze miejsce zajmuje historia późnego antyku i wczesnego BizancjumWielka Wędrówka Ludów oraz etnogeneza plemion germańskich a także królestwa germańskie na terenie imperium rzymskiego w IV – VI w. n.e. Profesor Marek Wilczyński jest członkiem Komisji Bizantynologicznej Komitetu Nauk o Kulturze Antyku Polskiej Akademii Nauk, Komisji Filologii Klasycznej Polskiej Akademii Umiejętności, Przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Realizacji Założeń Deklaracji Bolońskiej, oraz Rzeczoznawcą Ministerstwa Edukacji Narodowej ds.  oceny podręczników szkolnych.

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego, Dyrektor Instytutu Polonistyki UJ (od 1991 do września 2002), Kierownik Katedry Literatury Staropolskiej i Oświeceniowej w Instytucie Polonistyki UJ (od r. 1999), Kierownik Zakładu Bibliografii Polskiej im. K. Estreichera UJ (od r. 1975), Wykłady zagraniczne: visiting professor 1979–1980 w Katholieke Universiteit Leuven oraz w Rijksuniversiteit Gent (Belgia); wykłady: Ruhr Universität bochum (Niemcy), Université de Bourgogne w Dijon (Francja), Der Universität Zurich (Szwajcaria), Institut Nationale des Langues et Civilisations Orientales (Paryż), Centre de Civilisation Polonaise w Paris–Sorbonne IV.