Ziemie polskie podczas II wojny (2018/2019)

Temat wykładu

Data

II Rzeczpospolita przed wybuchem II wojny światowej

22 X 2018

Kampania Wrześniowa i początek dwóch okupacji

5 XI 2018

Polityka niemiecka i sowiecka na okupowanych terenach

3 XII 2018

Polskie Państwo Podziemne – siły zbrojne w konspiracji

8 I 2019

Polskie Państwo Podziemne – struktury cywilne

12 II 2019

Żydzi, Ukraińcy, Litwini – wojenne relacje Polaków z mniejszościami narodowymi

4 III 2019

Akcja „Burza” i Powstanie Warszawskie

1 IV 2019

Początki komunistycznej władzy oraz jawne i konspiracyjne próby oporu

15 V 2019

img27