Wczesne średniowiecze w Europie (2016/2017)

Początkiem naszych  intelektualnych poszukiwań był upadek Rzymu oraz wielka wędrówka ludów, będąca świtem Europy wczesnośredniowiecznej z niezwykłą symbiozą kultury germanów i reliktów świata rzymskiego.

Przyjrzeliśmy się także Bizancjum Justyniana i ostatniej próbie restytucji potęgi i majestatu Imperium w kształcie terytorialnym obejmującym cały basen Morza Śródziemnego. Czasy justyniańskie nie były cezurą rozważań o Bizancjum – jego dzieje doprowadziliśmy, poprzez kryzys wieku VII, do potęgi dynastii macedońskiej wieku X i XI.

Interesowały nas też dzieje Brytanii (ze szczególnym uwzględnieniem kultury Iroszkotów), wczesnej Słowiańszczyzny a także Skandynawii.

Słowianie i Wikingowie tworzyli ciekawe kultury, które na wschodzie Europy często miały żywe kontakty ekonomiczne i polityczne. Uzupełnieniem, ale oczywiście bardzo istotnym dziejów wczesnego średniowiecza były informacje o Państwie Franków (do Cesarstwa Karola) oraz Cesarstwo Ottonów.

Jeden temat zawierał treści z poza europejskiego kręgu kulturowego i będzie to ekspansja świata islamu.

Temat wykładu

Data

Wielka Wędrówka Ludów – koniec Rzymu na zachodzie Europy

24 X

Barbarzyńskie państwa „sukcesyjne” na terenie zachodniego Cesarstwa Rzymskiego

7 XI

Bizancjum Justyniana

12 XII

Narodziny Islamu i jego ekspansja do X wieku

16 I

Od Chlodwiga do Karola Wielkiego – państwo Franków i jego dziedzictwo

20 II

Ludy Północy – Brytania i Skandynawia we wczesnym średniowieczu, wyprawy Wikingów

13 III

Słowiańszczyzna i powstanie pierwszych państw słowiańskich

3 IV

Cesarstwo Ottonów – odnowienie tradycji rzymskiej

24 IV

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolegiata_w_Tumie#/media/File:SM_Tum_kolegiata_ID_612614.jpg